گزارش سه ماهه چهارم به تفکیک روستاها،آبان94

روستای علی آباد نیزار: در سه ماهه ی چهارم اجرایی شدن پروژه تعمیم ترسیب کربن، ششمین، هفتمین و هشتمین جلسه جمع آوری پس اندازها و جلسه بررسی دفاتر کل و حسابداری برگزار شد. در این مدت جمعا 270 دقیقه جلسه با حضور 108 خانم و 124 آقا برگزار شد.

روستای خدیجه خاتون: در سه ماهه ی چهارم اجرایی شدن پروژه تعمیم ترسیب کربن، ششمین، هفتمین و هشتمین جلسه جمع آوری پس اندازها و جلسه بررسی دفاتر کل و حسابداری برگزار شد. ضمنا در این روستا یک فقره وام دیگر نیز در این مدت پرداخت شد. در این مدت جمعا 425 دقیقه جلسه با حضور 168 خانم و 142 آقا برگزار شد.

روستای خلج آباد: در سه ماهه ی چهارم اجرایی شدن پروژه تعمیم ترسیب کربن، ششمین، هفتمین و هشتمین جلسه جمع آوری پس اندازها و جلسه بررسی دفاتر کل و حسابداری برگزار شد. در این مدت جمعا 190 دقیقه جلسه با حضور 80 خانم و 47 آقا برگزار شد.

روستای چشمه علی: در سه ماهه ی چهارم اجرایی شدن پروژه تعمیم ترسیب کربن، ششمین، هفتمین و هشتمین جلسه جمع آوری پس اندازها و جلسه بررسی دفاتر کل و حسابداری برگزار شد. در این مدت جمعا 225 دقیقه جلسه با حضور 92 خانم و 87 آقا برگزار شد.

روستای طایقان: با توجه به اینکه این روستا در فاز دوم اجرایی شدن طرح تعمیم ترسیب کربن یعنی در سه ماهه دوم اجرای این طرح به این طرح افزوده شد، در این مدت سومین، چهارمین و پنجمین جلسات پس انداز برگزارشد. همچنین دفترچه حساب پس انداز در جلسه سوم به اعضای صندوق تحویل داده شد. در این روستا در این مدت جمعا 270 دقیقه جلسه با حضور 123خانم و 35 آقا برگزار شد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید