گزارش سه ماهه سوم به تفکیک روستاها،مرداد94

روستای علی آباد نیزار: در سه ماهه سوم در راستای اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن جلسات درخت مشکلات و نمودار ون ، آموزش نوشتن طرح های درآمدزا، سومین جلسه جمع آوری پس اندازها، چهارمین جلسه جمع آوری پس اندازها و تحویل دفترچه حساب و پنجمین جلسه جمع آوری پس اندازها دراین روستا برگزار شد. در این مدت جمعا 365 دقیقه جلسه با حضور 117 خانم و 130آقا برگزار شد.

روستای خدیجه خاتون: در سه ماهه سوم در راستای اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن جلسات درخت مشکلات و نمودار ون ، آموزش نوشتن طرح های درآمدزا، سومین جلسه جمع آوری پس اندازها، چهارمین جلسه جمع آوری پس اندازها و تحویل دفترچه حساب و پنجمین جلسه جمع آوری پس اندازها دراین روستا برگزار شد.ضمنا در این روستا دوفقره وام نیز در این سه ماهه پرداخت شد. در این مدت جمعا 350 دقیقه جلسه با حضور 142 خانم و 130آقا برگزار شد.

روستای خلج آباد: در سه ماهه سوم در راستای اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن جلسات درخت مشکلات و نمودار ون، آموزش نوشتن طرح های درآمدزا، سومین جلسه جمع آوری پس اندازها، چهارمین جلسه جمع آوری پس اندازها و تحویل دفترچه حساب و پنجمین جلسه جمع آوری پس اندازها در این روستا برگزار شد. در این مدت جمعا 290 دقیقه جلسه با حضور 96 خانم و 54آقا برگزار شد.

روستای چشمه علی: در سه ماهه سوم در راستای اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن جلسات درخت مشکلات و نمودار ون ، آموزش نوشتن طرح های درآمدزا، سومین جلسه جمع آوری پس اندازها، چهارمین جلسه جمع آوری پس اندازها و تحویل دفترچه حساب و پنجمین جلسه جمع آوری پس اندازها در این روستا برگزار شد. در این مدت جمعا 295 دقیقه جلسه با حضور  94 خانم و 91آقا برگزار شد.

روستای طایقان: این روستا در فاز دوم اجرایی شدن طرح تعمیم ترسیب کربن یعنی در سه ماهه دوم اجرای این طرح به این طرح افزوده شد. در این سه ماه که در واقع سه ماهه دوم این روستا می باشد جلسات تصویب آیین نامه، تشکیل صندوق و آموزش فرم های حسابداری، اولین جلسه جمع آوری پس اندازها، دومین جلسه جمع آوری پس اندازها برگزارشد. در این مدت جمعا 260 دقیقه جلسه با حضور 71 خانم و 70 آقا برگزار شد.

 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید