گزارش سه ماهه دوم به تفکیک روستاها،اردیبهشت94

روستای علی آباد نیزار: در این روستا در سه ماهه دوم در راستای اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن جلسات نیازسنجی، تصویب آیین نامه صندوق، تشکیل صندوق توسعه پایدار و آموزش فرم های حسابداری، اولین جلسه جمع آوری پس اندازها، دومین جلسه جمع آوری پس اندازها و آموزش دفاتر کل برگزار شد. در این روستا در سه ماهه دوم جمعا 500 دقیقه جلسه با حضور 70 خانم و 91 آقا برگزار شد.

روستای خدیجه خاتون: در این روستا در سه ماهه دوم در راستای اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن جلسات نیازسنجی، تصویب آیین نامه صندوق، تشکیل صندوق توسعه پایدار و آموزش فرم های حسابداری، اولین جلسه جمع آوری پس اندازها، دومین جلسه جمع آوری پس اندازها و آموزش دفاتر کل برگزار شد. در این روستا در سه ماهه دوم جمعا 475 دقیقه جلسه با حضور 117 خانم و 102 آقا برگزار شد.

روستای خلج آباد: در این روستا در سه ماهه دوم در راستای اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن جلسات نیازسنجی، تصویب آیین نامه صندوق، تشکیل صندوق توسعه پایدار و آموزش فرم های حسابداری، اولین جلسه جمع آوری پس اندازها، دومین جلسه جمع آوری پس اندازها و آموزش دفاتر کل برگزار شد. در این روستا در سه ماهه دوم جمعا 415 دقیقه جلسه با حضور 82 خانم و 48 آقا برگزار شد.

روستای چشمه علی: در این روستا در سه ماهه دوم در راستای اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن جلسات نیازسنجی، تصویب آیین نامه صندوق، تشکیل صندوق توسعه پایدار و آموزش فرم های حسابداری، اولین جلسه جمع آوری پس اندازها، دومین جلسه جمع آوری پس اندازها و آموزش دفاتر کل برگزار شد. در این روستا در سه ماهه دوم جمعا 480 دقیقه جلسه با حضور 80 خانم و 84 آقا برگزار شد.

روستای طایقان: این روستا در فاز دوم اجرایی شدن طرح تعمیم ترسیب کربن یعنی در سه ماهه دوم اجرای این طرح به این طرح افزوده شد. در این سه ماه جلسات اطلاع رسانی و توجیهی، تشکیل کمیته توسعه، تهیه نقشه مشارکتی منابع، گردش روستایی، روندیابی منابع روستا، تهیه تقویم روزانه و فصلی، ماتریس هزینه به درآمد و تحلیل معیشت، نیازسنجی، تصویب آیین نامه صندوق در این روستا برگزار شد. در این روستا در سه ماهه دوم جمعا 905 دقیقه جلسه با حضور 71 خانم و 131 آقا برگزار شد.

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید