گزارش سه ماهه اول به تفکیک روستاها بهمن 93

روستای علی آّباد نیزار: در این روستا در سه ماهه اول در راستای اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن جلسات اطلاع رسانی و توجیهی، تشکیل کمیته توسعه، تهیه نقشه مشارکتی منابع، گردش روستایی، روندیابی منابع روستا، تهیه تقویم روزانه و فصلی، ماتریس هزینه به درآمد و تحلیل معیشت تشکیل شد. در این روستا در سه ماهه اول جمعا 480 دقیقه جلسه با حضور 49 خانم و 63 آقا برگزار شد. گزارش تصویری این جلسات :

روستای خدیجه خاتون: در این روستا در سه ماهه اول در راستای اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن جلسات اطلاع رسانی و توجیهی، تشکیل کمیته توسعه، تهیه نقشه مشارکتی منابع، گردش روستایی، روندیابی منابع روستا، تهیه تقویم روزانه و فصلی، ماتریس هزینه به درآمد و تحلیل معیشت تشکیل شد. در این روستا در سه ماهه اول جمعا 510 دقیقه جلسه با حضور 45 خانم و 62 آقا برگزار شد. گزارش تصویری این جلسات :

روستای خلج آباد: در این روستا در سه ماهه اول در راستای اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن جلسات اطلاع رسانی و توجیهی، تشکیل کمیته توسعه، تهیه نقشه مشارکتی منابع، گردش روستایی، روندیابی منابع روستا، تهیه تقویم روزانه و فصلی، ماتریس هزینه به درآمد و تحلیل معیشت تشکیل شد. در این روستا در سه ماهه اول جمعا 570 دقیقه جلسه با حضور 70 خانم و 85 آقا برگزار شد. گزارش تصویری این جلسات :

روستای چشمه علی: در این روستا در سه ماهه اول در راستای اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن جلسات اطلاع رسانی و توجیهی، تشکیل کمیته توسعه، تهیه نقشه مشارکتی منابع، گردش روستایی، روندیابی منابع روستا، تهیه تقویم روزانه و فصلی، ماتریس هزینه به درآمد و تحلیل معیشت تشکیل شد. در این روستا در سه ماهه اول جمعا 610 دقیقه جلسه با حضور 29 خانم و 78 آقا برگزار شد. گزارش تصویری این جلسات :

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید