گزارش سه ماه پنجم

گزارش سه ماهه پنجم به تفکیک روستاها

روستای علی آباد نیزار: در سه ماهه ی پنجم اجرایی شدن پروژه تعمیم ترسیب کربن، نهمین، دهمین و یازدهمین جلسه جمع آوری پس اندازها برگزار شد که در این جلسات در مورد تشکیل تعاونی نیز برای مردم توضیحات کاملی ارائه شد. همچنین در این زمان، کلاس زعفرانکاری با همکاری سازمان بسیج سازندگی در این روستا تشکیل شد. در این مدت جمعا 275 دقیقه جلسه با حضور 120 خانم و 47 آقا برگزار شد.اهالی روستای علی آباد نیزار در نمایشگاه "صنایع دستی و گردشگری و توانمندیهای روستایی" که در اسفند ماه 1394 در محل نمایشگاه های دائمی استان قم تشکیل شد، حضور فعال داشتند.

 

روستای خدیجه خاتون: در سه ماهه ی پنجم اجرایی شدن پروژه تعمیم ترسیب کربن، نهمین، دهمین و یازدهمین جلسه جمع آوری پس اندازها برگزار شد در این جلسات در مورد تعاونی نیز برای مردم توضیحات کاملی ارائه شد. ضمنا در این روستا سه فقره وام دیگر نیز پرداخت شد. همچنین در این زمان، کلاس "زعفرانکاری" و "تهیه و بسته بندی رب و سس انار" با همکاری سازمان بسیج سازندگی در این روستا تشکیل شد. کلاس کارآفرینی نیز با همکاری سازمان جهاد کشاورزی در این روستا برگزار شد. در این مدت جمعا 1070 دقیقه جلسه با حضور 278 خانم و 173 آقا برگزار شد.اهالی روستای خدیجه خاتون در نمایشگاه "صنایع دستی و گردشگری و توانمندیهای روستایی" در اسفند ماه 1394 و در نمایشگاه "توانمندی های بانوان" در فروردین ماه 1395 در محل نمایشگاه های دائمی استان قم ، حضور فعال داشتند.در اسفندماه 1394 عملیات نهالکاری در این روستا در سطح 43 هکتار انجام شد.

روستای خلج آباد: در سه ماهه ی پنجم اجرایی شدن پروژه تعمیم ترسیب کربن، نهمین، دهمین و یازدهمین جلسه جمع آوری پس اندازها برگزار شد در این جلسات در مورد تعاونی نیز برای مردم توضیحات کاملی ارائه شد. همچنین در این زمان، کلاس "زعفرانکاری" و "تهیه و بسته بندی رب و سس انار" با همکاری سازمان بسیج سازندگی در این روستا تشکیل شد. در این مدت جمعا 450 دقیقه جلسه با حضور 123 خانم و 24 آقا برگزار شد.

روستای چشمه علی: در سه ماهه ی پنجم اجرایی شدن پروژه تعمیم ترسیب کربن، نهمین، دهمین و یازدهمین جلسه جمع آوری پس اندازها برگزار شد در این جلسات در مورد تعاونی نیز برای مردم توضیحات کاملی ارائه شد. در این مدت جمعا 230 دقیقه جلسه با حضور 59 خانم و 35 آقا برگزار شد. اهالی روستای چشمه علی در نمایشگاه "صنایع دستی و گردشگری و توانمندیهای روستایی" در اسفند ماه 1394 و در نمایشگاه "توانمندی های بانوان" در فروردین ماه 1395 در محل نمایشگاه های دائمی استان قم ، حضور فعال داشتند.

روستای طایقان: در این سه ماه ششمین، هفتمین و هشتمین جلسه جمع آوری پس اندازها برگزار شد در این جلسات در مورد تعاونی نیز برای مردم توضیحات کاملی ارائه شد. همچنین در این زمان، کلاس "زعفرانکاری" و "تهیه و بسته بندی رب و سس انار" با همکاری سازمان بسیج سازندگی در این روستا تشکیل شد. در این روستا در این مدت جمعا 435 دقیقه جلسه با حضور 101 خانم و 8 آقا برگزار شد.اهالی روستای طایقان در نمایشگاه "صنایع دستی و گردشگری و توانمندیهای روستایی" در اسفند ماه 1394 و در نمایشگاه "توانمندی های بانوان" در فروردین ماه 1395 در محل نمایشگاه های دائمی استان قم ، حضور فعال داشتند.

 

پس از برگزاری جلسات متعدد در روستاها و انجام مطالعات PRA در این روستاها و بدست آوردن شناخت کلی نسبت به منطقه، در راستای اهداف پروژه و توسعه منطقه، جلسات متعددی با برخی ادارات برگزار شد. برخی از این جلسات عبارتند از جلسه با دهیاران، شوراها و بخشدارسلفچگان، بسیج سازندگی، مدیر کل امور روستایی و شوراها در استانداری، مدیرکل امور بانوان استانداری، سازمان جهاد کشاورزی، اداره حفاظت محیط زیست، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق کارآفرینی امید، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان، کمیته امداد امام خمینی (ره) و جلسه با تمامی سرگروههای صندوق توسعه روستایی و نماینده اداره تعاون در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم. در این مدت جمعا حدود 2045 دقیقه جلسه برگزار شده است.

در راستایی اجرایی شدن همکاری ادارات با پروژه ترسیب کربن تاکنون شش تفاهم نامه به امضا رسیده است. اولین تفاهم نامه امضا شده، تفاهم نامه سه جانبه ای میان پروژه، سازمان بسیج سازندگی و موسسه توانمندسازی و اشتغال نگار نصر بود. پس از آن پنج تفاهم نامه ی دیگر نیز با سازمان جهاد سازندگی و اداره کل حفاظت محیط زیست، کمیته امداد امام خمینی(ره)، دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به امضا رسید.

در پايان امید است در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه کشور (1399 - 1395) و در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری سال "دولت و ملت، هم دلی و هم زبانی" نامگذاری گردیده است بتوان با استفاده از تجارب و درس های آموخته شده در این پروژه که در واقع روح و کالبد آن تمرین و تحقق هم دلی و هم زبانی مردم و مسئولین می باشد گام هایی موثر در مدیریت جامع و یکپارچه و نیز سیاستگذاری منابع طبیعی کشور و با محوریت تولید، اشتغال و افزایش بهره وری مناطق برداشت.

گزارش سه ماه ششم

گزارش سه ماهه ششم به تفکیک روستاها

روستای علی آباد نیزار: در سه ماهه ی ششم اجرایی شدن پروژه تعمیم ترسیب کربن، دوازدهمین، سیزدهمین و چهاردهمین جلسه جمع آوری پس اندازها برگزار شد. همچنین در این زمان، نماینده روستاییان در کارگاه یک روزه زعفرانکاری که با همکاری بسیج مهندسی کشاورزی تشکیل شده بود، شرکت کردند. در این روستا یک فقره وام برای تهیه برگه و لواشک و یک فقره وام برای کمک هزینه خرید علوفه برای گوسفند پرواری(به منظور جلوگیری از ورود بیش از حد دام به مراتع) نیز پرداخت شد. در این مدت جمعا 610دقیقه جلسه با حضور 81 خانم و 31 آقا برگزار شد.

گزارش تصویری این جلسات :

گزارش سه ماه ششم

روستای خدیجه خاتون: در سه ماهه ی ششم اجرایی شدن پروژه تعمیم ترسیب کربن، دوازدهمین، سیزدهمین و چهاردهمین جلسه جمع آوری پس اندازها برگزار شد. همچنین در این زمان، نماینده روستاییان در کارگاه یک روزه زعفرانکاری که با همکاری بسیج مهندسی کشاورزی تشکیل شده بود، شرکت کردند. در این روستا یک فقره وام برای تولید نهال و یک فقره وام برای کمک هزینه خرید علوفه برای گوسفند پرواری(به منظور جلوگیری از ورود بیش از حد دام به مراتع) نیز پرداخت شد. در این مدت جمعا 435 دقیقه جلسه با حضور 170 خانم و 59 آقا برگزار شد.

گزارش تصویری این جلسات :

گزارش سه ماه ششم روستای خدیجه خاتون. پروژه ترسیب کربن استان قم

روستای خلج آباد:

در سه ماهه ی ششم اجرایی شدن پروژه تعمیم ترسیب کربن، دوازدهمین، سیزدهمین و چهاردهمین جلسه جمع آوری پس اندازها برگزار شد. همچنین در این زمان، نماینده روستاییان در کارگاه یک روزه زعفرانکاری که با همکاری بسیج مهندسی کشاورزی تشکیل شده بود، شرکت کردند. در این روستا یک فقره وام احداث دار قالی و دو فقره وام برای کمک هزینه خرید علوفه برای گوسفند پرواری (به منظور جلوگیری از ورود بیش از حد دام به مراتع) نیز پرداخت شد. در این مدت جمعا 320 دقیقه جلسه با حضور 93 خانم و 18 آقا برگزار شد.

گزارش تصویری این جلسات :

گزارش سه ماه ششم روستای خلج آباد. پروژه ترسیب کربن استان قم

روستای چشمه علی: در سه ماهه ی ششم اجرایی شدن پروژه تعمیم ترسیب کربن، دوازدهمین، سیزدهمین و چهاردهمین جلسه جمع آوری پس اندازها برگزار شد. همچنین در این زمان، نماینده روستاییان در کارگاه یک روزه زعفرانکاری که با همکاری بسیج مهندسی کشاورزی تشکیل شده بود، شرکت کردند. در این روستا یک فقره وام برای کمک هزینه خرید علوفه برای گوسفند پرواری(به منظور جلوگیری از ورود بیش از حد دام به مراتع) نیز پرداخت شد. در این مدت جمعا 455 دقیقه جلسه با حضور 48 خانم و 50 آقا برگزار شد.

گزارش تصویری این جلسات :

گزارش سه ماه ششم پروژه ترسیب کربن روستای چشمه علی

 

روستای طایقان: در سه ماهه ی ششم اجرایی شدن پروژه تعمیم ترسیب کربن، نهمین، دهمین و یازدهمین جلسه جمع آوری پس اندازها برگزار شد. همچنین در این زمان، نماینده روستاییان در کارگاه یک روزه زعفرانکاری که با همکاری بسیج مهندسی کشاورزی تشکیل شده بود، شرکت کردند. در این مدت جمعا 295 دقیقه جلسه با حضور 62 خانم و 14 آقا برگزار شد.

گزارش تصویری این جلسات :

گزارش سه ماه ششم پروژه ترسیب کربن روستای طایقان

گزارش سه ماه چهارم

گزارش سه ماهه چهارم به تفکیک روستاها،آبان94

روستای علی آباد نیزار: در سه ماهه ی چهارم اجرایی شدن پروژه تعمیم ترسیب کربن، ششمین، هفتمین و هشتمین جلسه جمع آوری پس اندازها و جلسه بررسی دفاتر کل و حسابداری برگزار شد. در این مدت جمعا 270 دقیقه جلسه با حضور 108 خانم و 124 آقا برگزار شد.

روستای خدیجه خاتون: در سه ماهه ی چهارم اجرایی شدن پروژه تعمیم ترسیب کربن، ششمین، هفتمین و هشتمین جلسه جمع آوری پس اندازها و جلسه بررسی دفاتر کل و حسابداری برگزار شد. ضمنا در این روستا یک فقره وام دیگر نیز در این مدت پرداخت شد. در این مدت جمعا 425 دقیقه جلسه با حضور 168 خانم و 142 آقا برگزار شد.

روستای خلج آباد: در سه ماهه ی چهارم اجرایی شدن پروژه تعمیم ترسیب کربن، ششمین، هفتمین و هشتمین جلسه جمع آوری پس اندازها و جلسه بررسی دفاتر کل و حسابداری برگزار شد. در این مدت جمعا 190 دقیقه جلسه با حضور 80 خانم و 47 آقا برگزار شد.

روستای چشمه علی: در سه ماهه ی چهارم اجرایی شدن پروژه تعمیم ترسیب کربن، ششمین، هفتمین و هشتمین جلسه جمع آوری پس اندازها و جلسه بررسی دفاتر کل و حسابداری برگزار شد. در این مدت جمعا 225 دقیقه جلسه با حضور 92 خانم و 87 آقا برگزار شد.

روستای طایقان: با توجه به اینکه این روستا در فاز دوم اجرایی شدن طرح تعمیم ترسیب کربن یعنی در سه ماهه دوم اجرای این طرح به این طرح افزوده شد، در این مدت سومین، چهارمین و پنجمین جلسات پس انداز برگزارشد. همچنین دفترچه حساب پس انداز در جلسه سوم به اعضای صندوق تحویل داده شد. در این روستا در این مدت جمعا 270 دقیقه جلسه با حضور 123خانم و 35 آقا برگزار شد.

گزارش سه ماه سوم

گزارش سه ماهه سوم به تفکیک روستاها،مرداد94

روستای علی آباد نیزار: در سه ماهه سوم در راستای اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن جلسات درخت مشکلات و نمودار ون ، آموزش نوشتن طرح های درآمدزا، سومین جلسه جمع آوری پس اندازها، چهارمین جلسه جمع آوری پس اندازها و تحویل دفترچه حساب و پنجمین جلسه جمع آوری پس اندازها دراین روستا برگزار شد. در این مدت جمعا 365 دقیقه جلسه با حضور 117 خانم و 130آقا برگزار شد.

روستای خدیجه خاتون: در سه ماهه سوم در راستای اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن جلسات درخت مشکلات و نمودار ون ، آموزش نوشتن طرح های درآمدزا، سومین جلسه جمع آوری پس اندازها، چهارمین جلسه جمع آوری پس اندازها و تحویل دفترچه حساب و پنجمین جلسه جمع آوری پس اندازها دراین روستا برگزار شد.ضمنا در این روستا دوفقره وام نیز در این سه ماهه پرداخت شد. در این مدت جمعا 350 دقیقه جلسه با حضور 142 خانم و 130آقا برگزار شد.

روستای خلج آباد: در سه ماهه سوم در راستای اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن جلسات درخت مشکلات و نمودار ون، آموزش نوشتن طرح های درآمدزا، سومین جلسه جمع آوری پس اندازها، چهارمین جلسه جمع آوری پس اندازها و تحویل دفترچه حساب و پنجمین جلسه جمع آوری پس اندازها در این روستا برگزار شد. در این مدت جمعا 290 دقیقه جلسه با حضور 96 خانم و 54آقا برگزار شد.

روستای چشمه علی: در سه ماهه سوم در راستای اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن جلسات درخت مشکلات و نمودار ون ، آموزش نوشتن طرح های درآمدزا، سومین جلسه جمع آوری پس اندازها، چهارمین جلسه جمع آوری پس اندازها و تحویل دفترچه حساب و پنجمین جلسه جمع آوری پس اندازها در این روستا برگزار شد. در این مدت جمعا 295 دقیقه جلسه با حضور  94 خانم و 91آقا برگزار شد.

روستای طایقان: این روستا در فاز دوم اجرایی شدن طرح تعمیم ترسیب کربن یعنی در سه ماهه دوم اجرای این طرح به این طرح افزوده شد. در این سه ماه که در واقع سه ماهه دوم این روستا می باشد جلسات تصویب آیین نامه، تشکیل صندوق و آموزش فرم های حسابداری، اولین جلسه جمع آوری پس اندازها، دومین جلسه جمع آوری پس اندازها برگزارشد. در این مدت جمعا 260 دقیقه جلسه با حضور 71 خانم و 70 آقا برگزار شد.

 

 

 

گزارش سه ماه دوم

گزارش سه ماهه دوم به تفکیک روستاها،اردیبهشت94

روستای علی آباد نیزار: در این روستا در سه ماهه دوم در راستای اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن جلسات نیازسنجی، تصویب آیین نامه صندوق، تشکیل صندوق توسعه پایدار و آموزش فرم های حسابداری، اولین جلسه جمع آوری پس اندازها، دومین جلسه جمع آوری پس اندازها و آموزش دفاتر کل برگزار شد. در این روستا در سه ماهه دوم جمعا 500 دقیقه جلسه با حضور 70 خانم و 91 آقا برگزار شد.

روستای خدیجه خاتون: در این روستا در سه ماهه دوم در راستای اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن جلسات نیازسنجی، تصویب آیین نامه صندوق، تشکیل صندوق توسعه پایدار و آموزش فرم های حسابداری، اولین جلسه جمع آوری پس اندازها، دومین جلسه جمع آوری پس اندازها و آموزش دفاتر کل برگزار شد. در این روستا در سه ماهه دوم جمعا 475 دقیقه جلسه با حضور 117 خانم و 102 آقا برگزار شد.

روستای خلج آباد: در این روستا در سه ماهه دوم در راستای اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن جلسات نیازسنجی، تصویب آیین نامه صندوق، تشکیل صندوق توسعه پایدار و آموزش فرم های حسابداری، اولین جلسه جمع آوری پس اندازها، دومین جلسه جمع آوری پس اندازها و آموزش دفاتر کل برگزار شد. در این روستا در سه ماهه دوم جمعا 415 دقیقه جلسه با حضور 82 خانم و 48 آقا برگزار شد.

روستای چشمه علی: در این روستا در سه ماهه دوم در راستای اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن جلسات نیازسنجی، تصویب آیین نامه صندوق، تشکیل صندوق توسعه پایدار و آموزش فرم های حسابداری، اولین جلسه جمع آوری پس اندازها، دومین جلسه جمع آوری پس اندازها و آموزش دفاتر کل برگزار شد. در این روستا در سه ماهه دوم جمعا 480 دقیقه جلسه با حضور 80 خانم و 84 آقا برگزار شد.

روستای طایقان: این روستا در فاز دوم اجرایی شدن طرح تعمیم ترسیب کربن یعنی در سه ماهه دوم اجرای این طرح به این طرح افزوده شد. در این سه ماه جلسات اطلاع رسانی و توجیهی، تشکیل کمیته توسعه، تهیه نقشه مشارکتی منابع، گردش روستایی، روندیابی منابع روستا، تهیه تقویم روزانه و فصلی، ماتریس هزینه به درآمد و تحلیل معیشت، نیازسنجی، تصویب آیین نامه صندوق در این روستا برگزار شد. در این روستا در سه ماهه دوم جمعا 905 دقیقه جلسه با حضور 71 خانم و 131 آقا برگزار شد.

 

 

گزارش سه ماه اول94

گزارش سه ماهه اول به تفکیک روستاها بهمن 93

روستای علی آّباد نیزار: در این روستا در سه ماهه اول در راستای اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن جلسات اطلاع رسانی و توجیهی، تشکیل کمیته توسعه، تهیه نقشه مشارکتی منابع، گردش روستایی، روندیابی منابع روستا، تهیه تقویم روزانه و فصلی، ماتریس هزینه به درآمد و تحلیل معیشت تشکیل شد. در این روستا در سه ماهه اول جمعا 480 دقیقه جلسه با حضور 49 خانم و 63 آقا برگزار شد. گزارش تصویری این جلسات :

روستای خدیجه خاتون: در این روستا در سه ماهه اول در راستای اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن جلسات اطلاع رسانی و توجیهی، تشکیل کمیته توسعه، تهیه نقشه مشارکتی منابع، گردش روستایی، روندیابی منابع روستا، تهیه تقویم روزانه و فصلی، ماتریس هزینه به درآمد و تحلیل معیشت تشکیل شد. در این روستا در سه ماهه اول جمعا 510 دقیقه جلسه با حضور 45 خانم و 62 آقا برگزار شد. گزارش تصویری این جلسات :

روستای خلج آباد: در این روستا در سه ماهه اول در راستای اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن جلسات اطلاع رسانی و توجیهی، تشکیل کمیته توسعه، تهیه نقشه مشارکتی منابع، گردش روستایی، روندیابی منابع روستا، تهیه تقویم روزانه و فصلی، ماتریس هزینه به درآمد و تحلیل معیشت تشکیل شد. در این روستا در سه ماهه اول جمعا 570 دقیقه جلسه با حضور 70 خانم و 85 آقا برگزار شد. گزارش تصویری این جلسات :

روستای چشمه علی: در این روستا در سه ماهه اول در راستای اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن جلسات اطلاع رسانی و توجیهی، تشکیل کمیته توسعه، تهیه نقشه مشارکتی منابع، گردش روستایی، روندیابی منابع روستا، تهیه تقویم روزانه و فصلی، ماتریس هزینه به درآمد و تحلیل معیشت تشکیل شد. در این روستا در سه ماهه اول جمعا 610 دقیقه جلسه با حضور 29 خانم و 78 آقا برگزار شد. گزارش تصویری این جلسات :