تفاهم نامه ها

گزارش امضای تفاهم نامه با کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم

پیرو برگزاری جلسات متعدد با اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) به منظور عقد تفاهم نامه، سرانجام در تاریخ 14/11/94 تفاهم نامه ای با هدف محرومیت زدایی اعضای گروه­های توسعه روستایی و ارائه خدمات اشتغال برای جوانان و زنان روستایی در محدوده پروژه، میان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم (دفتر پروژه بین المللی ترسیب کربن در استان قم) و اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) به امضا رسید.

امضای تفاهم نامه با اداره کل امور روستای استانداری قم

پيرو برگزاری جلسات متعدد با مدیر کل امور روستایی و شوراها و پیگیری های لازم بمنظور عقد تفاهم نامه ، در مورخه 94/11/4 جلسه اي با حضور آقایان خدمتی(مدير كل امور روستایی و شوراها)، و سجادی (مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری)، کمالی(معاون فنی)، آبروش (مدیر اجرایی طرح ترسیب کربن)، اعظم زاده و خانم انارکی تسهیلگران پروژه ترسیب کربن تشکیل شد.

امضای تفاهم نامه با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم

پیرو برگزاری جلسات متعدد با اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور عقد تفاهم نامه، سرانجام در تاریخ 15/11/94 تفاهم نامه ای برای ایجاد زمینه های همکاری در مورد ایجاد و ثبت تعاونی، هماهنگی برای برگزاری کلاسهای آموزشی، تقویت و توسعه اشتغال روستاهای هدف، اعطای تسهیلات مشاغل خانگی و ایجاد هماهنگی در راستای اختصاص غرفه در بازارچه محلی، میان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم (دفتر پروژه بین المللی ترسیب کربن در استان قم) و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به امضا رسید.

امضای تفاهم نامه با جهاد کشاورزی استان قم

پيرو برگزاری جلسات متعدد با سازمان جهاد کشاورزی و پیگیری های لازم بمنظور عقد تفاهم نامه با این سازمان، جلسه ای در تاریخ 16/9/94 در دفتر رييس سازمان جهاد كشاورزي استان قم با حضور آقایان طلايي(رييس سازمان جهاد كشاورزي)، ملاتقي(مشاور رييس سازمان جهاد كشاورزي)، سجادی (مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری)، کمالی(معاون فنی)، آبروش (مدیر اجرایی طرح ترسیب کربن ، اعظم زاده و خانم انارکی تسهیلگران پروژه ترسیب کربن تشکیل شد.در اين جلسه تفاهم نامه اي با موضوع مشارکت در ایجاد اشتغال جوانان و زنان روستایی به منظور محرومیت زدایی اعضای گروههای توسعه روستایی در محدوده پروژه ترسیب کربن استان قم بين سازمان جهاد كشاورزي و اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان قم (دفتر پروژه ترسیب کربن در استان قم) به امضاء رسيد.

امضای تفاهم نامه با بسیج سازندگی استان قم

پيرو برگزاری جلسات متعدد با سازمان بسیج سازندگی و پیگیری های لازم بمنظور عقد تفاهم نامه با این سازمان، جلسه ای در تاریخ 2/9/94 در دفتر مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با حضور آقایان سجادی (مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری)، کمالی(معاون فنی)، آبروش (مدیر اجرایی طرح ترسیب کربن)، سرهنگ فرهادی (مسئول بسیج سازندگی)، سرهنگ زارعی (مسئول موسسه توانمندسازی و اشتغال نگار نصر) ، اعظم زاده و خانم انارکی تسهیلگران پروژه ترسیب کربن تشکیل شد.