در تاریخ 95/11/26 جلسه ای با حضور مهندس سجادی مدیر کل اداره منابع طبیعی استان قم در دفتر امور شهری و روستای استانداری قم و با حضور مدیران صندوق کارآفرینی امید برگزار گردید. موضوع این جلسه گزارش درمورد پیشرفت پروژه ترسیب کربن و اختصاص بودجه از صندوق کارآفرینی امید براری روستاهای پایلوت پروژه ترسیب کربن استان قم بود. آقای مهندس ملکی مدیر امور شهری و روستایی استان قم نظر مساعدی در مورد پروژه داشتند و قول مساعدت در زمینه همکاری بیشتر با پروژه را دادند. همچنین آقای مهندس الهی معاونت صندوق کارآفرینی امید استان قم قول مساعدت در زمینه همکاری با صندوق ها و تعاونی پیشگامان اقلیم سبز را دادند.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید