در جلسه مپینگ با مشارکت روستاییان و با رنگ نقشه روستا و منابع آن را بر روی زمین پیاده می کنیم. این تکنیک یکی از تکنیک های ارزیابی مشارکتی روستایی(PRA) می باشد که علاوه بر نیازسنجی و ارزیابی روستایی مشارکت روستاییان را نیز برای ادامه مراحل توسعه در روستا تقویت می کند و از نظرات ارزشمند و دانش بومی روستاییان استفاده می کند...

 همچنین بعد از جلسه مپینگ گردش روستایی انجام شد که در این تکنیک کلیه منابع و امکانات روستا بازدید می شود تا در آینده جهت برنامه ریزی در زمینه توسعه روستایی استفاده گردد.پروژه ترسیب کربن استان قم روستای دولت آباد

پروژه ترسیب کربن استان قم روستای دولت آباد

پروژه ترسیب کربن استان قم روستای دولت آباد

آب انبار روستای دولت آباد

پروژه ترسیب کربن استان قم روستای دولت آباد

بیابان های روستای دولت آباد که بر اثر چرای بی رویه شتر تخریب شده است

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید