در تاریخ 97/5/29 اولین مجمع عمومی تعاونی پیشگامان آتیه ساز اقلیم سبز که در پروژه ترسیب کربن استان قم تشکیل شد برگزار گردید.این مجمع با حضور 133 نفر از سهامداران در روستای ...

خدیجه خاتون از بخش سلفچگان استان قم برگزار گردید. در این جلسه گزارش فعالیت های تعاونی در سال مالی 96 ارائه گردید و همچنین بازرس تعاونی با رای اعضا در سمت خود ابقا شد.همچنین اعضا با افزایش تعداد سهامداران و افزایش میزان هر سهم تا مبلغ 500 هزار تومان موافت نمودند.

مجمع عمومی تعاونی پیشگامان آتیه ساز اقلیم سبز پروژه ترسیب کربن استان قم

مجمع عمومی تعاونی پیشگامان آتیه ساز اقلیم سبز پروژه ترسیب کربن استان قم

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید