در تاریخ 95/12/6 جلسه تحلیل معیشت در روستای ملک آباد بخش مرکزی استان قم برگزار شد. تحلیل معیشت یکی از تکنیک های ارزیابی مشارکتی می باشد که در آن درصد هزینه های خانوار روستای در بخش های مختلف مشخص می شود و همچنین میزان هزینه و فایده در کارهای کشاورزی مشخص می شود و سود...

واقعی روستاییان از کارهای کشاورزی مشخص می شود. هدف از تحلیل معیشت ارزیابی وضعیت معیشتی روستاییان و همچنین آموزش محاسبه هزینه فایده در کارهای کشاورزی به روستاییان می باشد.

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید