مپینگ و گردش روستایی روستای دولت آباد از بخش مرکزی دهستان قنوات

در جلسه مپینگ با مشارکت روستاییان و با رنگ نقشه روستا و منابع آن را بر روی زمین پیاده می کنیم. این تکنیک یکی از تکنیک های ارزیابی مشارکتی روستایی(PRA) می باشد که علاوه بر نیازسنجی و ارزیابی روستایی مشارکت روستاییان را نیز برای ادامه مراحل توسعه در روستا تقویت می کند و از نظرات ارزشمند و دانش بومی روستاییان استفاده می کند...

برگزاری جلسه نیازسنجی روستای دولت آباد،دهستان قنوات

در تاریخ 98/4/5 جلسه نیازسنجی روستای دولت آباد از توابع بخش مرکزی دهستان قنوات برگزار شد. در این جلسه نیازهای آموزشی و همچنین نیازهای روستا برای توسعه توسط روستاییان اخذ گردید و سپس این نیازها توسط ماتریس یک به یک با هم مقایسه شد تا اولویت نیازهای روستا مشخص گردد. این نیازسنجی پایه فعالیت های پروژه ترسیب کربن در آینده می باشد.

پرورش نهال آتریپلکس توسط تعاونی پیشگامان آتیه ساز اقلیم سبز

تعاونی پیشگامان آتیه ساز اقلیم سبز در سال 98 اقدام به پرورش 30000 اصله نهال آتریپلکس در روستاهای خدیجه خاتون، خلج آباد و علی آباد نیزار نمود.این بوته ها در جهت مبارزه با بیابان زایی در پروژه های منابع طبیعی استفاده می شود. همچنین بوته های آتریپلکس برای چرای دام نیز مفید می باشد.هدف پروژه ترسیب کربن احیای مراتع با مشارکت روستاییان و همچنین آموزش بهره برداری اصولی از مراتع به روستاییان می باشد.

جلسه با بخشدار بخش مرکزی و دهیاران دهستان قنوات

پس از شروع فاز دوم پروژه در دهستان قمرود پروژه ترسیب کربن در نظر دارد فعالیت خود را در دهستان قنوات از بخش مرکزی آغاز کند. در همین رابطه در تاریخ 98/2/30 جلسه ای با حضور دهیاران و آقای حاج حسینی بخشدار بخش مرکزی برگزار شد. در ابتدای جلسه گزارشی از فعالیت های پروژه در دهستان قمرود ارائه شد و سپس در خصوص ادامه پروژه در دهستان قنوات...

اولین جلسه هیئت مدیره تعاونی فراگیر ملی پیشگامان در سال 98 برگزار شد

در تاریخ چهارشنبه 98/2/10 جلسه تعاونی پیشگامان آتیه ساز اقلیم سبز با حضور سه نفر از اعضای هیئت مدیره برگزار شد. در این جلسه مدیر عامل آقای اسماعیل زاده در مورد سود تعاونی از پروژه نهالکاری 63هکتاری گزارشی ارائه نمودند همچنین هیئت مدیره درباره پرورش 100 هزار نهال آتریپلکس در سال 98 به توافق رسیدند و پیگیری انجام مقدمات کار به مدیرعامل تعاونی محول شد.

اتمام دوره خیاطی در روستای کوه سفید

در تاریخ 97/12/20 آخرین جلسه دوره خیاطی روستای کوه سفید از بخش مرکزی برگزار شد. یکی از اهداف پروژه کربن در روستاها ایجاد اشتغال جایگزین دام داشتی و کمک به اقتصاد خانوار روستای می باشد که از این طریق به کاهش فشار بر مراتع می انجامد.

جلسه هیات مدیره تعاونی پیشگامان آتیه ساز اقلیم سبز

در تاریخ 97/10/26 جلسه هیات مدیره تعاونی پشگامان آتیه ساز اقلیم سبز برگزار شد.هدف از این جلسه گزارش مدیر عامل پروژه آقای اسماعیل زاده درباره انجام پروژه نهالکاری و همچنین تصمیم گیری در مورد ادامه فعالیت تعاونی بود.آقای اسماعیل زاده گزارش کاملی درباره پروژه 65 هکتاری بوته کاری آتریپلکس ارائه...